HOME NEWS E-MAIL
 
 
   
 
  [광주MBC] 마이크로 의료로봇 산업화 시동 (2014.10.31)  
  2014-11-19   2927  
FORUM.jpg
  [광주MBC뉴스데스크, 2014.10.31] 마이크로 의료로봇 산업화 시동

http://www.youtube.com/watch?v=Q1pubS3KYT4


 
  마이크로의료로봇센터 설계안 확정, 2016년 9월까지 이전 예정  
  마이크로의료로봇산업 포럼 성황리에 개최 (2014.10.31)